Samenvatting jaarverslag 2016

Deskundigheidsbevordering
De SPSNN heeft in 2016 6 nieuwsbrieven verzonden, twee regio-avonden en - in samenwerking met Eurocat Noord Nederland- een symposium over Down syndroom georganiseerd. Deze bijeenkomsten werden allen goed bezocht. Tevens maakten vier echoscopisten gebruik van de mogelijkheid om een hands-on training te volgen.

Kwaliteitsbewaking
In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van de echoscopie. Alle echocentra worden eenmaal per 2 jaar gevisiteerd en er zijn landelijke procedures voor beeldbeoordeling vastgesteld. De beeldbeoordeling maakt onderdeel uit van de visitatie. In 2015/2016 (met een kleine uitloop naar 2017) zijn alle echocentra en vier dependances bezocht in het kader van deze kwaliteitsaudits. Hierbij zijn in totaal 31 NT logboeken en 75 SEO logboeken beoordeeld. Hiervan werden 90% en 95% respectievelijk als voldoende beoordeeld (al dan niet na een tweede beoordeling).

Gegevenslevering
Alle echocentra en verreweg de meeste praktijken voor counseling hebben gegevens geleverd over de uitgevoerde echoscopische onderzoeken in het kader van de prenatale screening. De SPSNN biedt ondersteuning bij het uploaden van de gegevens in Peridos en controleert deze gegevens. In het voorjaar van 2016 zijn de gegevens teruggekoppeld aan alle NT echocentra over de uitgevoerde NT metingen in 2015 per echoscopist. Gegevens over de uitgevoerde SEO’s worden teruggekoppeld tijdens de kwaliteitsaudits. Gegevens van de centra voor PND (over invasieve tests en GUO-2) worden ook opgenomen in Peridos. In de monitor prenatale screening wordt gerapporteerd over de counseling en de uitgevoerde screeningsonderzoeken.

Evaluatie van beleid / effecten van de prenatale screening.

Op verschillende manieren is de SPSNN is betrokken bij het onderzoek naar de effecten van de prenatale screening op de detectie van aangeboren afwijkingen en zwangerschapsuitkomsten en naar nieuwe ontwikkelingen in de prenatale screening. In 2016 is het onderzoek afgerond naar de effectiviteit van het SEO, dat in samenwerking met het UMCG en AMC werd uitgevoerd. Het onderzoek werd gesubsidieerd door ZonMW. Bij de studie werd gebruik gemaakt van gegevens van de SPSNN en de SPSAO. Daarnaast werkt de SPSNN nauw samen met Eurocat Noord Nederland, een langlopende gedetailleerde registratie van kinderen met aangeboren afwijkingen. In 2016 zijn de eerste resultaten gepresenteerd van een gezamenlijk onderzoek naar de prenatale diagnostiek van urinewegafwijkingen. Tenslotte heeft de SPSNN meegewerkt aan het onderzoek naar de 13 weken echo, uitgevoerd door de afdeling Prenatale Diagnostiek van het UMC. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met enkele echopraktijken in de SPSNN regio en is ook in 2016 afgerond.

SPSNN jaarverslag 2016