Samenvatting jaarverslag 2017

Het jaar 2017 stond voor de SPSNN in het teken van de introductie van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste screeningstest naar down- edwards en patausyndroom en van de bestuurlijke reorganisatie. Voor de introductie van de NIPT heeft de SPSNN in maart 2017 2 bijscholingsavonden georganiseerd voor counselors en 6 speciale NIPT Nieuwsbrieven uitgestuurd. Als gevolg van de NIPT is het aantal combinatietesten drastisch afgenomen, waardoor we aan het eind van 2017 zijn overgegaan naar een centraal laboratorium voor de serumbepaling in het kader van de combinatietest. Ook dit heeft de nodige inzet gevraagd van SPSNN en echoscopisten.

Met de omvorming van de regionale centra naar onafhankelijke juridische entiteiten is in 2017 een start gemaakt. In de vergaderingen van het bestuur is uitgebreid gesproken over de overgang naar het Raad van Toezicht model en de implicaties daarvan voor de SPSNN, zoals het wijzigen van de statuten om te voldoen aan de zorgbrede governance code. Begin 2018 heeft de bestuurlijke reorganisatie plaatsgevonden.

In dit kwaliteitsjaarverslag wordt verder verslag gedaan van de activiteiten van de SPSNN in het jaar 2017 op het gebied van contractbeheer, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsborging.

SPSNN jaarverslag 2017